ติดต่อเรา

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ONE CITY CENTRE) ชั้น 19
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล : info@proudrealestate.co.th
จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดบริษัท)
โทรศัพท์ : 02 035 0999
แฟกซ์ : 02 035 0998

กรุณากรอกข้อมูล
เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

หัวข้อ *

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Proud Real Estate (PCL) และบริษัทในเครือ “บริษัท” ตระหนักถึงความเชื่อมั่นของลูกค้า จึงให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดังนี้

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

ระบบการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ยกเว้นในกรณีที่มีการตรวจสอบทางกฎหมายและข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลเมื่อลูกค้าแจ้งบริษัทผ่านจดหมายหรืออีเมล

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าต่อบุคคลที่สามเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ความยินยอมในการรวบรวมข้อมูล บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการลงทะเบียน อีเมล และเว็บไซต์ นอกจากนี้ หากลูกค้ายังดำเนินการต่อไป ให้ถือว่าลูกค้าอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลของตนได้

เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

proud real estate
proud real estate
proud real estate
proud real estate