นักลงทุนสัมพันธ์

เกี่ยวกับเรา

เป็นมากกว่าการอยู่อาศัย…

ษริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เราใส่ใจในการสร้างสรรค์โครงการที่พักอาศัย ที่ยกระดับ “ที่อยู่อาศัย” ให้กลายเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตในภายใต้แนวความคิด “More than just living” อันเป็นการผสมผสานกันระหว่างการพักผ่อนและการบริการระดับรีสอร์ท พร้อมดื่มด่ำไปกับธรรมชาติและความหรูหราของชีวิตยุคใหม่

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่

25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0107545000331

ปีที่ก่อตั้ง

4 พฤศจิกายน 2545

ทุนจดทะเบียน

673,148,951 บาท

ทุนชำระแล้ว

641,468,952 บาท

วิสัยทัศน์

ความสมดุลของชีวิต

เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง ‘รูปแบบการใช้ชีวิต’ ที่ไม่เหมือนใคร โดยการผสมผสานความสมัยใหม่เข้าไปกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเพื่อก้าวข้ามรูปแบบทั่วไปของ ‘การใช้ชีวิต’ และสร้างคุณค่าให้กับสังคมในภาพรวม

ภารกิจ

ท้าทายขอบเขตของ การใช้ชีวิต’

…เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยหรือบ้าน ทุกโครงการของเรามีเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ที่จะทำให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตผ่านการบริการที่ไร้ที่ติ  ก้าวผ่านข้อจำกัด และเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

 • ประธานคณะกรรมการบริษัท
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

 • รองประธานคณะกรรมการบริษัท
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

นายพสุ ลิปตพัลลภ

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร

นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เรานำเสนอ “การอยู่อาศัยรูปแบบใหม่” ที่มีเอกลักษณ์และตอบทุกมิติชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ ในการออกแบบที่ดึงความงามของธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านการจินตนาการและยกระดับขอบเขตของการใช้ชีวิตในทุกโครงการของพราว เรียล เอสเตท เรามั่นใจในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูที่สร้างขึ้นภายใต้สโลแกน “More Than Just Living”

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัทโฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)”)  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code 2017)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายจะพิจารณาทบทวน ปรับปรุงพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพื่อให้เป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

 • ทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม
 • เน้นกลุ่มลูกค้าระดับสูงและระดับหรูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • มุ่งเน้นไปที่กรุงเทพฯและเมืองชายฝั่ง (เช่นหัวหิน, ภูเก็ต)
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มความสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยี (เช่นปัญญาประดิษฐ์ภายใต้แนวคิดบ้านอัจฉริยะ)
 • คาดว่า 5 ปีมียอดขายประมาณ 10,000 ล้านบาท

TIMELINE HISTORY

30 มีนาคม 2532 ก่อตั้งภายใต้ชื่อ บริษัท พสุพุธ จำกัด
4 พฤศจิกายน 2545 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
21 พฤศจิกายน 2546 เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นบริษัท โฟคัสเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5 ตุลาคม 2547 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
19 พฤศจิกายน 2551 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
โครงการ โฟคัส ออน ศาลาแดง คอนโดมิเนียมเสร็จสมบูรณ์
โครงการโฟคัส เพลินจิต คอนโดมิเนียมเสร็จสมบูรณ์
เปลี่ยนชื่อ บริษัท เป็น บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

SHAREHOLDER INFORMATION

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 9 อันดับแรก ของ PROUD ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ
1 นาย พสุ ลิปตพัลลภ 226,046,445 35.239
2 น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ 226,046,444 35.239
3 บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด 62,000,000 9.665
4 นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ 14,319,400 2.232
5 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์ 9,000,000 1.403
6 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล 7,744,600 1.207
7 น.ส. นันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี 5,118,500 0.798
8 น.ส. อรชร เจริญพงศ์อนันต์ 5,062,400 0.789
9 นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล 4,525,800 0.706
รวม 559,863,589 87.278

PROUD มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จำนวน 641,468,952 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

scroll top